Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Particulier: indien u een particuliere aankoop doet, gaat u akkoord met de onderstaande algemene webwinkelvoorwaarden particulieren 2022. Klik hier om de algemene webwinkelvoorwaarden particulieren 2022 te downloaden.

Zakelijk: indien u een zakelijke aankoop doet, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden van de Metaalunie. Klik hier om de Metaalunievoorwaarden  2019 te downloaden.

 

Algemene voorwaarden / webwinkelvoorwaarden 2022

 

Welded is de geregistreerde handelsnaam van Konnektion B.V.

Statutaire naam: de besloten vennootschap Konnektion B.V.

Vestigingsplaats: President Kennedylaan 14 (5402 KD) Uden

Telefoonnummer: 06-13199948

E-mailadres: info@welded.nl

Website: www.welded.nl

K.v.K.: 63061031

BTW.: NL855075326.B01

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de ondernemer: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die deze webwinkelvoorwaarden hanteert;

b. de consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst als bedoeld onder c aangaat met de ondernemer;

c. de overeenkomst: de koopovereenkomst gesloten op afstand waarbij de ondernemer zich verbindt een of meerdere roerende zaken te geven en de consument zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.

d. het aanbod: de aanbieding van de ondernemer die strekt tot het sluiten van een overeenkomst als bedoeld onder c van dit artikel.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die hij sluit met de consument.

2.2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

 

Artikel 3: Het aanbod

3.1. Het aanbod is vrijblijvend.

3.2. De gebruikte afbeeldingen en foto’s geven zo veel als redelijkerwijs mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van het uiterlijk van de producten. Een product dat kleine afwijkingen vertoont van het uiterlijk op de afbeeldingen en foto’s van dat product beantwoordt ondanks dat aan de overeenkomst.

3.3. De ondernemer is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

 

Artikel 4: Onjuistheden in verstrekte informatie

4.1. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door of namens de consument verstrekte gegevens.

4.2. Het bepaalde in het vorige lid neemt niet weg dat de ondernemer verplicht is de consument te wijzen op onjuistheden als deze voor hem redelijkerwijs kenbaar zijn, zij voor de uitvoering van de overeenkomst relevant zijn, zij zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ten aanzien van deze onjuistheden deskundig moet worden geacht.

 

Artikel 5: Levertijd en risico-overgang

5.1. De ondernemer levert de zaken uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst af. Partijen kunnen hierover andere afspraken maken.

5.2. Wanneer de ondernemer de zaak bij de consument bezorgt of laat bezorgen, is de zaak voor risico van de consument zodra de consument of iemand anders die hij heeft aangewezen en die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

5.3. Wanneer de consument een vervoerder heeft aangewezen en de ondernemer de keuze voor deze vervoerder zelf niet aanbiedt, gaat het risico over op de consument zodra de vervoerder de zaak heeft ontvangen.

 

Artikel 6: Betaling

6.1. Betaling wordt gedaan op een door de ondernemer aan te wijzen rekening.

6.2. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling als volgt plaats:

a. bij termijnbetaling: 50% van de totaal verschuldigde prijs bij het sluiten van de overeenkomst en 50% bij aflevering.

b. bij betaling achteraf: binnen 14 dagen na aflevering. Bij afzonderlijke levering van meerdere zaken uit eenzelfde bestelling vangt de betalingstermijn aan op de dag waarop aan de consument de laatste zaak is afgeleverd.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1. De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (de “bedenktermijn”), tenzij het een zaak betreft waarvoor geen recht van ontbinding bestaat, zoals opgenomen in het derde en vierde lid van dit artikel.

7.2. De bedenktermijn gaat in:

a. op de dag na ontvangst van de zaak door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;

b. bij afzonderlijke levering van meerdere zaken uit eenzelfde bestelling: op de dag waarop de consument de laatste zaak heeft ontvangen.

c. bij levering van een zaak die bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: op de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen.

d. bij een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen.

7.3. De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van:

a. zaken die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument;

b. zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

c. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

7.4. In aanvulling op artikel 7.3 geldt dat de consument eveneens geen recht van ontbinding heeft in de overige in de wet genoemde gevallen.

 

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. De consument oefent het herroepingsrecht uit door:

a. het door de ondernemer ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping ingevuld terug te sturen; of

b. een andere verklaring aan de ondernemer toe te sturen waaruit duidelijk blijkt dat hij wil herroepen.

8.2. De consument stuurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de herroepingsverklaring, de door hem ontvangen zaak terug of overhandigt deze aan de ondernemer of aan een persoon die door de ondernemer is gemachtigd om de zaak in ontvangst te nemen.

8.3. De consument draagt de rechtstreekse kosten van terugzending van de zaak.

8.4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

 

Artikel 9: Verplichting tot terugbetaling door de ondernemer bij herroeping

9.1. De ondernemer betaalt de consument alle ontvangen betalingen terug, inclusief de eventuele leveringskosten, die door de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening zijn gebracht.

9.2. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

9.3. De ondernemer dient de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de herroepingsverklaring, terug te betalen. De consument kan van de ondernemer geen terugbetaling verlangen zolang de zaak niet door de ondernemer is ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaak is teruggezonden. Dit geldt niet als de ondernemer aanbiedt de zaak zelf af te halen.

9.4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.

 

Artikel 10: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktermijn

10.1. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wil behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en – als redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1. Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

11.2. Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1. Na aflevering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:

  • niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de ondernemer;
  • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

 

Artikel 13: Beantwoording zaak aan overeenkomst en garantie

13.1. De ondernemer is verplicht een zaak te leveren die voldoet aan het bepaalde in de overeenkomst. Daarnaast moet de zaak:

a. geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor zaken van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt;

b. indien van toepassing: overeenkomen met een monster of model dat de ondernemer voor aankoop aan de consument ter beschikking heeft gesteld;

c. worden geleverd met de toebehoren die de consument redelijkerwijs mag verwachten, en

d. de hoeveelheid hebben en de kenmerken bezitten die voor hetzelfde type zaken normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten gelet op de aard van de zaak;

tenzij partijen rechtsgeldig zijn overeengekomen dat de zaak afwijkt van de hierboven onder a t/m d genoemde eisen.

13.2. Openbaart zich binnen één jaar na aflevering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat de zaak ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande neemt niet weg dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken van de zaak aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.

13.3. De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, als:

  • gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
  • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
  • gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden.

13.4. De ondernemer is pas gehouden om uitvoering te geven aan de garantie als de consument aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 14: Klachtplicht

De consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt schriftelijk of elektronisch bij de ondernemer heeft geklaagd. Een melding gedaan binnen een termijn van twee maanden na ontdekking is in ieder geval tijdig.

 

Artikel 15: Opschorten

Als de consument zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de ondernemer gerechtigd een evenredig deel van zijn daartegenoverstaande verplichtingen op te schorten. De ondernemer mag dit alleen doen als hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd alsnog zijn verplichtingen na te komen. Het bepaalde in de vorige zin neemt niet weg dat de ondernemer recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente.

 

Artikel 16: Niet-tijdige betaling

16.1. Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

16.2. Na het verstrijken van de betalingsdatum zendt de ondernemer aan de consument één betalingsherinnering, waarin de ondernemer vermeldt dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en dat en welk bedrag aan incassokosten de consument verschuldigd zal zijn als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

16.3. Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

17.2. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

 

algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie – algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie – webwinkelvoorwaarden 2022 – algemene voorwaarden metaalunie